Back To Top

O programu

Program JEDRO adresira probleme neodgovarajućih uvjeta rada i kapaciteta udruga za održivo društveno djelovanje u otočnim zajednicama. Cilj programa je unaprijediti kvalitetu življenja u Općini Murter-Kornati i širem okruženju osnivanjem društvenog razvojnog centra. Programom JEDRO u funkciju se stavio neiskorišteni javni prostor u vlasništvu Općine čime se proširio raspon usluga od općeg interesa za lokalnu zajednicu, ali i stvorio preduvjeti za održivi društveno-razvojni rad sukladan potrebama današnjeg vremena.

 

Ovim programom poseban se naglasak stavio na unaprjeđenje uvjeta rada, razvoja i provedbu programa lokalnih udruga. To se osiguralo preuređenjem prostora u zgradi Općine Murter-Kornati u društveni centar/coworking prostor za urede, sastanke, edukacije i druga događanja. Također, udruge su se educirale o društvenom poduzetništvu, EU fondovima te je izrađen strateški plan poslovanja 6 lokalnih udruga. Po jedan član partnerskih udruga bio je zaposlen kroz program do uspostave održivog poslovnog modela. Udruge i građani bili su uključeni u izradu strateškog plana i modela upravljanja DC JEDRO kao i u analizu potreba, planiranje razvoja i programe sukladno iskazanim interesima.

 

Aktivnostima programa udruge stječu društveno poduzetnička znanja i vještine, povećavaju svoju građansku, društvenu i ekonomsku uključenost te svoju (samo)zapošljivost.

 

Uz to, dionici iz javnog sektora kroz program JEDRO jačaju civilno-javno partnerstvo s lokalnim udrugama kroz sve programske aktivnosti čime se postiže sinergija u pripremi, financiranju i provedbi programa usklađenih s razvojnim ciljevima javnog sektora.
Ukratko, program doprinosi rješavanju ključnih problema i potreba ciljnih skupina i lokalne zajednice uspostavom Društvenog centra JEDRO i stvaranjem prostornih, ljudskih i organizacijskih kapaciteta za pametni, održivi i uključivi razvoj i unapređenje kvalitete života hrvatskih otočnih zajednica.

 

Projekt (kojim je započet današnji program) trajao je 24 mjeseca počevši od 29.05.2020., a vrijednost mu je bila 1.999.243,34 kuna.

Ciljevi programa

Unaprijediti stručne i društveno-poduzetničke kapacitete organizacija civilnog društva i njihovih odgovornih osoba, djelatnika, članova i volontera

Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora i povećanju iskorištenosti javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju

Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

 

Program JEDRO usklađen je s ciljevima Poziva i Operativnog programa jer radi na:

 • širenju usluga za građane uspostavom inovativnog edukacijskog i društveno-razvojnog centra lokalne, regionalne, nacionalne pa i međunarodne
  relevantnosti,
 • izgradnji kapaciteta zaposlenika i volontera OCD-a,
 • sustavnoj koordinaciji i suradnji postojećih, ali i uključivanju novih dionika iz svih sektora,
 • uvođenju novih modela upravljanja,
 • razvoju društvenih inovacija i društvenog poduzetništva (DP).

 

Ovim se ulaganjem unapređuje:

 • rad postojećih i potiče rad novih OCD-a (pr. Dramski amateri Murtera – novi OCD, stara tradicija),
 • unapređuju postojeći i uspostavljaju novi društveno-razvojni programi,
 • potiče razvoj i održivost građanskog aktivizma,
 • otvaraju nova kvalitetna, cjelogodišnja radna mjesta,
 • potiče (samo)zapošljivost stanovnika, solidarnost, ravnopravnost i uključenost, integrirani razvoj, kvaliteta življenja te socijalna kohezija otoka doprinoseći 10-ak nacionalnih i EU propisa te nacionalnim strateškim dokumentima i dokumentima EU.

Elementi programa

Razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, odnosno programa OCD-a koji doprinose razvoju zajednice(djelujući kao društveni centri u zajednici) u prostorima u javnom vlasništvu

Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini

Prilagodba prostora u javnom vlasništvu za organiziranje odabranih programskih aktivnosti

Promidžba i vidljivost

Upravljanje programom i administracija

Nositelj, partneri i suradnici programa

Korisnici DC Jedro

logo-bake-korisnici-dc-jedro

Karnevalska udruga „Murterske poklade“

organizator je poznatih Murterskih baka, a svojim djelovanjem postiže iznimne rezultate u očuvanju bogate pokladne tradicije Murtera. Za sada se Udruga oslanja na volonterski rad i entuzijazam pojedinaca, a programom JEDRO se omogućio sustavan rad na daljnjem razvoju, valorizaciji i kapitalizaciji ove vrijedne pokladne tradicije.

Dramski amateri Murter

udruga je u osnivanju čije je nastajanje kruna nastojanja više lokalnih udruga da se oživi iznimno uspješna tradicija dramskog amaterizma Murtera čiji je prvi spomen zabilježen davne 1922. godine. Za daljnji razvoj i i oživljavanje ove tradicije udruzi je potreban prostor, oprema, sredstva i ljudski kapaciteti koji će se programom JEDRO značajno unaprijediti.

Korisnici programa

Lokalno stanovništvo

Nastavno osoblje, studenti i učenici

Posjetitelji i turistički sektor

Kreativni i kulturno-umjetnički sektor, inovatori i ljudi s poslovnim idejama

Djeca, mladi, stariji, dugotrajno nezaposleni, žene, osobe s invaliditetom i druge skupine u nepovoljnom položaju

Lokalno gospodarstvo, te posebice mikro, malo i srednje veliko poduzetništvo

Lokalne i regionalne zajednice i njihovi stanovnici, OCD-i, javne ustanove i poduzetnici u širem okruženju .

 

Nadalje, s obzirom na ciljeve poziva, te ciljeve samog programa, osim partnerskih udruga, programu su se kao ciljne skupine uključili i predstavnici javnog sektora: Narodna knjižnica i čitaonica Murter, OŠ i dječji vrtić u Murteru, JU NP Kornati, JU NP Krka, Regionalna razvojna agencija ŠKŽ, sama Županija Šibensko-kninska i brojni drugi dionici uključivo i JLS-ovi (jedinice lokalne samouprave) i mjesni odbori otoka i obalnog pojasa u okruženju iz razloga što su zaposlenici, uprava, ali i korisnici javnog sektora sve svjesniji potrebe iskoraka prema kvalitetnijoj i obuhvatnijoj međusektorskoj suradnji.

Donatori

Projekt (kojim je pokrenut program) se financirao iz bespovratnih sredstava osiguranih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

 

PROVEDBENA TIJELA: Razina 1. Ured za udruge Vlade RH Razina 2. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

+